Regulamin prowadzenia treningów i zajęć

Wytyczne organizacji zajęć treningowych w zakresie taekwondo
olimpijskiego w związku z wystąpieniem stanu epidemii na terenie RP


Podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu oraz klub jako organizator zajęć i trenerzy prowadzący
zajęcia zobowiązani są do podjęcia wszelkich działań, które będą zmierzały do zapewnienia bezpieczeństwa
oraz minimalizacji ryzyka zakażenia w czasie obowiązywania Rozporządzeń w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
na terenie RP. Obowiązujące Rozporządzenia mogą ulec zmianie lub zostać doprecyzowane w zależności
od brzmienia przepisów powszechnie obowiązujących, względnie zaleceń właściwych organów
np. Państwowej Inspekcji Sanitarnej, MSiT, MEN jak również na skutek regulacji wprowadzonych przez
władze samorządowe, właściciela lub zarządcę obiektu.
Zgodnie z zaleceniami Klub będzie bezwzględnie dążył do zachowania bezpieczeństwa i higieny zajęć, oraz
zalecanego (niebezwzględnego) dystansu pomiędzy uczestnikami treningu zwłaszcza w najmłodszych
grupach szkoleniowych.
Zasady organizacji zajęć:

 1. Rodzice i osoby postronne nie mogą przebywać na terenie prowadzenia zajęć;
 2. Zalecane jest, aby uczestnicy zajęć korzystali z osobistego sprzętu treningowego (np. gum,
  skakanek);
 3. Umożliwia się korzystanie z ogólnego sprzętu sportowego (trenażery, packi, tarcze itp.) tylko
  i wyłącznie po jego zdezynfekowaniu;
 4. Podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu lub klub zapewnia osobom korzystającym
  z obiektu lub sprzętu środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego;
 5. Urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających musi
  zostać zdezynfekowany. Za dezynfekcję sprzętu użytego przez grupę podczas treningu
  odpowiedzialny jest trener prowadzący zajęcia;
 6. Zaleca się zapewnienie minimum 10 minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi
  grupami. Po zajęciach należy przewietrzyć obiekt. Zmieniające się grupy nie powinny się spotykać
  na terenie obiektu prowadzenia zajęć (trenerzy są odpowiedzialni za przestrzeganie w/w zasad);
 7. Osoby korzystające z obiektu lub sprzętu są obowiązane do dezynfekcji rąk wchodząc
  i opuszczając obiekt. Zalecane jest zachowywanie dystansu społecznego;
 8. Zaleca się noszenie maseczek w częściach wspólnych (korytarze, łazienki, szatnie itp.).
  Warunki przystąpienia do treningu przez zawodnika i trenera
  Świadoma i dobrowolna decyzja o powrocie do treningów należy do każdego zawodnika i trenera
  z osobna, a w przypadku osób niepełnoletnich do prawnego opiekuna lub rodzica i nie zostaje odgórnie
  narzucona przez Klub. Klub przed przystąpieniem zainteresowanych do treningów powinien taką deklarację
  otrzymać na piśmie. Nie ma gwarancji, że udział w treningach nie spowoduje zwiększenia ryzyka zakażenia
  koronawirusem i wystąpienia choroby COVID-19. Zawodnicy oraz prawni opiekunowie przed podpisaniem
  takiego oświadczenia muszą mieć świadomość, że ryzyko takie istnieje i że w/w choroba może prowadzić
  do ujemnych skutków dla zdrowia i życia zawodnika. W zajęciach powinni brać udział zawodnicy oraz
  trenerzy świadomi i odpowiedzialni. Nie powinni posiadać żadnych chorób ani kontuzji, znajdować się
  w bardzo dobrej formie fizycznej, z dobrym samopoczuciem i bez żadnych objawów bólowych oraz osoby
  u których bezpośrednio lub w ich najbliższym otoczeniu, nie zaobserwowano w ciągu ostatnich 14 dni
  żadnych przejawów koronawirusa (w szczególności gorączki trwającej ciągle przez kilka kolejnych dni
  powyżej 37oC, kaszlu, duszności itd).
  Dodatkowe wymagania:
 9. Zaleca się przed przyjazdem na trening dokonać w domu pomiaru temperatury, a w przypadku
  stwierdzenia temperatury powyżej 37oC pozostać w domu i nie brać udziału w zajęciach
  a o zaistniałej sytuacji bezwzględnie poinformować trenera;
 10. Zalecany jest przyjazd na trening własnym środkiem transportu, a w przypadku dzieci poniżej
  13 lat bezwzględny dowóz przez osobę dorosłą do tego uprawnioną;
 11. Obowiązuje nakaz noszenia maseczek ochronnych w przestrzeni publicznej w tym podczas
  przyjścia/przyjazdu na trening oraz w drodze powrotnej zgodnie z aktualnymi zaleceniami;
 12. Po każdym treningu należy prać odzież treningową według obowiązujących procedur w okresie
  pandemii.
  Organizacja treningu:
 13. Podczas zajęć treningowych nie jest wymagane użycie masek i rękawiczek;
 14. Zajęcia specjalistyczne w parach powinny stanowić tylko część zajęć treningowych i przy realizacji
  pozostałych zadań zaleca się zachowywanie dystansu pomiędzy ćwiczącymi;
 15. Zaleca się ograniczenie prowadzenia sparingowej formy ćwiczeń, ćwiczeń w ochraniaczach oraz
  innych ćwiczeń w bliskim kontakcie;
 16. Dla najmłodszych zawodników poniżej kategorii młodzika zaleca się jako formę ćwiczeń w parach
  trening z „packami” w formie maksymalnie ograniczającej możliwość bliskiego kontaktu;
 17. Przy treningu w parach zaleca się prowadzenie formy treningu wyłącznie w tych samych parach bez
  zmian rotacyjnych;
 18. podczas treningu specjalistycznego zawodnicy zachowują wymaganą odległość pomiędzy innymi
  parami oraz trenerem;
 19. Zajęcia powinny być prowadzone w formie nauczania i doskonalenia umiejętności technicznotaktycznych,
  metodą ciągłą i przerywaną;
 20. Zajęcia powinny być prowadzone z małą i średnią intensywnością w strefie tlenowej i mieszanej
  z akcentem na dokładność wykonania ćwiczeń oraz zadań techniczno-taktycznych;
 21. W treningu specjalistycznym zalecane jest korzystanie z manekinów i worków treningowych,
  ograniczając w ten sposób czas treningu specjalistycznego w parach;
Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.